Huisregels

1. Openstelling
  • t Boemeltje is op werkdagen geopend gedurende 52 weken per jaar behoudens de nationale feestdagen. Ook gesloten op maandag tijdens carnaval. Erkende feestdagen zijn 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, 1 januari, 27 april en 1x per 5 jaar op 5 mei.
  • Ouders/verzorgers worden ruim van tevoren van de sluitingsdata op de hoogte gesteld.
  • De openingstijden van ‘t Boemeltje zijn van 7.30 tot 18.00 uur.
  •  
2. Brengen en halen
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.30 uur en 9.00 uur en weer opgehaald worden tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Wordt uw kind te laat opgehaald, dan kunnen wij een extra dagdeel in rekening brengen. De vaste breng- en haaltijden zijn opgesteld om de rust in de groep zo min mogelijk te verstoren. Het halen van het kind door een ander dan de ouders kan alleen met toestemming van de ouders plaatsvinden. Vooraf dienen de ouders de leiding van het kinderdagverblijf hierover te informeren.
Bij het brengen en halen is het van belang dat er een uitwisseling van informatie over het kind plaatsvindt. De ouders vertellen bijzonderheden over het kind, de groepsleiding vertelt waar een kind zich op het kinderdag­verblijf mee bezig houdt: met wie het speelt, waarmee het speelt, welke activiteiten zijn aangeboden en hoe voor groepsleidsters zichtbaar is geweest of het kind zich die dag wel of niet prettig voelde op het dagverblijf. Tot anderhalf jarige leeftijd wordt een schriftje bijgehouden.
In de hal wordt op een bord de feitelijke informatie met betrekking tot  slapen (hoelang, wanneer)  van elk kind boven 1,5 jaar vermeldt. Het bord is een aanvulling op de mondelinge informatie.
Laat geen medicijnen in uw tas in de hal liggen!!!
 
3. Voeding
Op het kinderdagverblijf wordt drinken, fruit, rauwkost en een middagbroodmaaltijd gegeven. In verband met verschillende soorten poedermelk kunnen wij voor voeding van de zuigelingen niet zorgen. Flesvoeding (poedermelk of borstvoeding) en de warme maaltijd dienen zelf meegenomen te worden. Vanaf 2 jaar geven wij de kinderen geen warme maaltijd meer. Ook indien een kind een speciaal dieet heeft, wordt gevraagd zelf eten mee te nemen voor het kind. Het is belangrijk om een uitgebreide dieetlijst te overhandigen aan de leiding o.a. voor wat betreft traktaties.
Ons beleid is er op gericht zo min mogelijk toegevoegde suikers en suikervervangers te geven. Dit heeft als consequenties dat aan de kinderen geen snoep gegeven wordt en dat van de ouders verwacht wordt daar rekening mee te houden bij traktaties. Suggestie voor traktaties: mandarijnen, stukjes kaas, zelfgebakken popcorn, rozijnen, soepstengels, rijstwafels, kwark/yoghurt, zelfgebakken cake (weinig suiker).
Wij gaan er vanuit dat uw kind thuis ontbeten heeft.
 
4. Luiers
Luiers en verzorgingsprodukten worden door het dagverblijf verstrekt. De kinderen worden regelmatig verschoond als dit nodig is.
 
5. Reservekleding
Elk kind heeft een eigen laatje op de groep waar reservekleding, sloffen, knuffels e.d. ingelegd kunnen worden. U wordt verzocht het laatje regelmatig te controleren op de aanwezigheid van bovenstaande spullen. De laatjes worden ook gebruikt om tekeningen van uw kind, natte en vuile kleding in te leggen en voor het verspreiden van post.
 
6. Uitstapjes
Om de kinderen ook andere speelmomenten en leermomenten aan te bieden worden er soms uitstapjes gemaakt. Aangezien uitstapjes maken ook een zeker risico met zich meebrengt, zijn er voorwaarden opgesteld waaraan de uitstapjes dienen te voldoen. Ouders, die hun kind aan ons toevertrouwen, moeten het vertrouwen hebben dat uitstapjes op een goede, verantwoorde manier zullen plaatsvinden.
De ouders worden niet van tevoren geïnformeerd.
Tijdens het intakegesprek met de ouders wordt het maken van uitstapjes aan de orde gesteld. Per kind worden de individuele afspraken tussen ouder en leidster schriftelijk vastgelegd in de plaatsingssovereenkomst.
 
7. Slapen
De kinderen worden vaak in een slaapzakje in bed gelegd. Elk kind heeft een eigen slaapzakje of één van thuis. Kinderen hebben zoveel mogelijk een eigen bedje.
 
8. Zieke kinderen
Een kind dat ziek is, kan niet op het kinderdagverblijf worden gebracht. In een rustige omgeving met wat extra zorg, die wij niet kunnen bieden, knapt hij of zij het snelst op. Daarbij komt dat veel ziektes in korte tijd worden doorgegeven, met alle gevolgen van dien voor de andere kinderen en hun ouders.
U wordt verzocht voor 9.00 uur door te geven dat uw kind niet komt.
Wij houden ons wat betreft het beleid ten aanzien van zieke kinderen aan de geldende gemeentelijke regels en laten ons adviseren door de GGD of door de aan ons dagverblijf verbonden arts.
Als het kind ziek wordt op het dagverblijf, moet het opgehaald worden. Daarom is het noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop de ouders overdag bereikbaar zijn, bekend zijn. Eventuele wijzigingen dienen z.s.m. doorgegeven te worden.
Tijdens de afwezigheid van het kind dient de ouderbijdrage te worden doorbetaald.
Indien het kind weer hersteld is, maar nog wel een medicijnkuur moet afmaken, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dit te laten toedienen door de leidsters. Hiervoor dient het ‘formulier gebruik geneesmiddelen’ ingevuld te worden. Meer informatie is beschikbaar bij de leidinggevende.
 
9. Regeling voor incidentele extra opvang
Er  is voor ouders een mogelijkheid om incidenteel en tegen betaling hun kind een dag extra te brengen. Voorwaarde is dat in de betreffende groep plaats is voor extra opvang die dag. Tevens is het mogelijk om te ruilen van opvangdag binnen twee weken mits de groepsbezetting het toelaat. Dit ter beoordeling aan de groepsleidsters. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het feit dat kinderen niet komen. Ook ziekte is geen reden om in te halen.
Mocht de gevraagde datum niet kunnen of je hebt de dag niet nodig binnen twee weken, dan mag je maximaal 2 dagen per jaar "opsparen". Deze kun je dan, mits de groepsgrootte het toelaat, op een later tijdstip inhalen. Op het einde van het jaar vervallen de dagen.
 
10. Aansprakelijkheid
‘t Boemeltje heeft een WA verzekering afgesloten. Alle kinderen zijn verzekerd krachtens een ongevallenverzekering.
Ouders zijn verplicht hun kinderen te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.
’t Boemeltje stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en diefstal c.q. het in ongerede raken van persoonlijke bezittingen van zowel ouders als kinderen. Spullen die vermist worden dienen gemeld te worden door de ouders aan de leidsters. Een briefje wordt opgehangen waarin medegedeeld dat een voorwerp of kledingstuk vermist wordt. Gevonden voorwerpen (kleding) worden bij de ingang gelegd. Andere voorwerpen zoals sleutels worden op het kantoor van de leidinggevende bewaard.  Over het algemeen komen zoek geraakte spullen weer terug omdat per abuis ouders verkeerde spullen naar huis hebben meegenomen.
 
11. Roken
In het kinderdagverblijf wordt niet gerookt. Ook tijdens het buitenspelen wordt in het bijzijn van kinderen niet gerookt.
 
12. Huisdieren
Volgens de verordening op de kinderopvang is het meenemen van huisdieren in het kinderdagverblijf niet toegestaan.
 
13. Inentingen
Ouders dienen door te geven welke inentingen het kind heeft gehad.
 
14. Toegangsdeur
Wij verzoeken u ten allen tijden de toegangsdeur te sluiten.
 
15. Klachten
Indien u klachten heeft, wordt u verzocht in eerste instantie met de groepsleidsters naar een oplossing te zoeken. Mocht er geen bevredigende oplossing gevonden worden, dan kunt u een beroep doen op Esther of Lesja. Tot slot kunt u ook de klacht indienen bij de externe Geschillencommissie.
 
16. Plaatsingsovereenkomst
Tijdens het intakegesprek dient een plaatsingsovereenkomst getekend te worden waarin de bijzonderheden over het kind vermeld worden.
’t Boemeltje hanteert een opzegtermijn van 1 maand.
Dit geldt zowel voor u als voor ’t Boemeltje.
Opzeggen kan alleen schriftelijk.
 
17. Filmen en foto’s
Met name bij verjaardagen willen ouders vaak een filmopname of foto’s maken. Indien u hier tegen bezwaar hebt, kunt u dat bij het intake gesprek aangeven.
Ook als u bezwaar hebt tegen plaatsing van foto’s op de website en Facebook, kunt u dit aangeven bij de leiding. 
Wij hanteren een AVG-beleid.
Bekijk meer sfeerfoto's

Foto's

't Boemeltje

Kinderdagverblijf
Langvennen Zuid 127
5063CA Oisterwijk
Telefoon: 013 528 2606